HỘI CHĂN NUÔI TỈNH SÓC TRĂNG

- Tên Hội ở Trung ương
Hội Khoa học - kỹ thuật chăn nuôi Việt Nam
- Quyết định thành lập số 97/QĐTC-CTUBND, ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Chủ Tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Sóc Trăng (số 167A, Quốc lộ 1A, ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành)
- Điện thoại 0793 835012
- Fax 0793 835012
- Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
- Tổng số hội viên 145 (tháng 08/2012)
- Nhiệm kỳ đại hội 2008-2013

- Lãnh đạo Hội:

+ Chủ tịch:                 Trương Văn Đúng

+ Phó Chủ tịch:          Châu Minh Đức

+ Thư ký:                   Lâm Minh Hoàng

- Tôn chỉ mục đích “Tự nguyện hợp tác phát triển cùng có lợi”
- Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng:

Hội chăn nuôi tỉnh Sóc Trăng là một hội nghề nghiệp bao gồm những cá nhân, tổ chức pháp nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, có nhu cầu lợi ích chung, tự nguyện lập ra theo qui định của pháp luật, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế, kỹ thuật và định hướng trong sản xuất kinh doanh; Nhằm thúc đẩy ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển ổn định và bền vững, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà Nước về lĩnh vực chăn nuôi.

- Hướng dẫn sản xuất theo hướng gắn kết giữa nhà chăn nuôi với nhà khoa học và nhà doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi.

- Chủ động xây dựng các dự án để tranh thủ vốn đầu tư và tiếp nhận thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư của Nhà Nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực chăn nuôi.

- Kết hợp với ngành nông nghiệp và chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả công tác khuyến nông, bảo vệ môi trường, mở rộng các hình thức dịch vụ phục vụ chăn nuôi.

- Thông qua hoạt động của Hội, năm bắt tâm tư nguyện vọng của Hội viên, kiến nghị với Nhà Nước có chính hỗ trợ phù hợp với điều kiện sản xuất và cùng cung ứng.Vusta

 Vifotec

HThi STKThuat 2016

Logo Cuoc thi 2017

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng