Thông báo tuyển chọn tổ chức,cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án vào năm 2018

Ngày 06/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng có Thông báo số 66/TB-SKHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án năm 2018.

Thành phần hồ sơ tuyển chọn

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án cấp tỉnh (M11-QT20)

- Thuyết minh đế tài, dự án (Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn: M07-QT20; dự án KH&CN: M09-QT20).

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án (M12-QT20).

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án (M13-QT20).

- Tóm tắt hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cơ quan chủ trì chuyển giao công nghệ (M14-QT20) (nếu có).

- Giấy xác nhận của tổ chức và cá nhân phối hợp thực hiện đề tài, dự án (M15-QT20) (nếu có).

- Các văn bản khác có liên quan (nếu có).

  Các văn bản, tài liệu trên thực hiện theo mẫu quy định, liên hệ Phòng Quản lý KH&CN, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 0299.3828097 hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ website: www.sokhcn.soctrang.gov.vn (vào Mục Thông tin cần biết).

* Số lượng hồ sơ: 16 bộ (gồm 01 bản gốc và 15 bản sao), được đóng trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

- Tên đề tài, dự án đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Tên, địa chỉ, số điện thoại, email của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án.

- Họ và tên của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài, dự án.

- Danh mục tài liêu, văn bản có trong hồ sơ.

* Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn

- Địa điểm nhận hồ sơ: Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng - Số 217 Trần Bình Trọng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Phương thức nộp hồ sơ: Gửi qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

- Thời gian: Từ ngày ban hành Thông báo này đến hết ngày 31/10/2017.

- Ngày chứng thực nộp hồ sơ là ngày ghi ở dấu của Bưu điện Sóc Trăng (Trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc Biên nhận của bộ phận tiếp nhận hồ sơ (Trường hợp nộp trực tiếp).

- Trong thời hạn quy định no65o hồ sơ, tổ chức đăng ký để được tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay đổi hồ sơ phải hoàn tất trước hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ. 

2 0002

2 0003

2 0004

2 0005Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng